மருத்துவம்

ஸ்ரீபாலாஜி மருத்துவக் கல்லூரியில் மோரீஷஸ் துணை அதிபர் பரமசிவம் பிள்ளை

ஸ்ரீபாலாஜி மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைப்பெற்ற சிரப்பு பட்டமளிப்பு விழாவில் மோரீஷஸ் துணை அதிபர் பரமசிவம் பிள்ளை வையாபுரிக்கு முது முனைவர்