முகப்பு

மினி வேன் மற்றும்  மினி டிரக்கை மகேந்திரா அறிமுகம் செய்துள்ளது

​ ·         பயணிகள் பிரிவில் 4 புதிய தயாரிப்புகள் ·         சரக்கு பிரிவில் 3 புதிய தயாரிப்புகள் ·         இதன்மூலம் பயணிகள் மற்றும் சரக்கு வாகனங்களாக மொத்தம் 11தயாரிப்புகளை வழங்கி சுப்ரோ

Skip to toolbar