வணிகம்

புதிய டொயோட்டா யாரிஷ் செடான் கோவை ஆனைமலைஸ் டொயோட்டாவில் அறிமுகம்

(கோவை நிருபர் ராஜ்குமார்) புதிய டொயோட்டா யாரிஷ் செடான் கோவை ஆனைமலைஸ் டொயோட்டாவில் அறிமுகம் கோவை, ஜுலை.29- டொயோட்டா கிர்லாஸ்கர்