வணிகம்

BSNL அகில இந்திய அளவில் வழங்கப்படும் சிறப்பான விதத்தில் பராமரிக்கப் படும் தொலைபேசி நிலயங்களுக்கென வழங்கப்படும் மூன்று பரிசுகள்.

BSNL தமிழ்நாடு தொலைத்தொடர்பு மாநிலம் , அகில இந்திய அளவில் வழங்கப்படும் சிறப்பான விதத்தில் பராமரிக்கப் படும் தொலைபேசி நிலயங்களுக்கென

67% அதிக சலுகை வோடஃபோன் டிலைட்ஸ் போனன்ஸா டேட்டா திட்டங்களில்.

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தொலைதொடர்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான வோடஃபோன், தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு, மாதாந்திர வோடஃபோன் டிலைட்ஸ் போனன்ஸாவை அறிவித்துள்ளது. இதன்மூலம், வோடஃபோனின்