Main Menu

நிணநீர் திசுத் திரட்சி மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் வித்தியாசமான மேலாண்மை

ெச ைன: 2016 ஜனவாி 11: நிணநீ ேசமி
அைம பி ஏப அைட பா
காகளி, ைககளி, ேச நீம ம
ரத காரணமாக ேதா ஒ வைக
!கேம நிணநீ இைழம அழசி ஆ%. நிணநீ தி&’ திர(சி அல* நிணநீ நாள
ஆகியவைற பாதி!% எ.த’ ெச01ைற2 நிணநீ இைழம அழசி!%!
காரணமாகிற* நிணநீ அைம பி 3ைழ2 உ’ெசராியா யா5!ராஃ 7 எ8 ஒ
வைக இைழ ஒ(9ணி %திநாள நிணனீ தி& திர(சிைய2, நிணநீ நாள5கைள2
அழி பதா நிணநீ ேசமி
அைம பி அைட
ஏப*கிற*. இ* இ.தியாவி
ெத% ம கிழ!% ப%திகளி பரவலாக! காண ப ெபா*வான ேநாயா%.
இ.ேநாயி தீவிர பாதி
‘யாைன!கா ேநா0’ எ அைழ!க ப. இ* தி&!களி
ஏப த;
அல* வ ேநா0!கான சிகி’ைசைய இ8 தீவிரமா!%.
பாதி!க ப(<ள ப%திக=!% அேக உ<ள நிணநீ தி& திர(சிைய அக
அைவ சிகி’ைச நைடெப ேபாேத
ேநாயி இ.* மீ9டவகைள2 இ.ேநா0
பரவலாக தா!கலா. ேம
ேநாயாளிக=!% அளி!க ப கதி ‘& சிகி’ைச
காரணமாக த;
அல* வ ம நிணநீ தி& திர(சி அல* நிணநீ நாளதி
!க1 ஏபடலா.
ம9ைடேயா( 1க, அழகிய ேகா(பா ம ஒ(டைவ சிகி’ைச!கான சி>
நிைலயதி (ஐசிஏபிஎ>) ஒ(டைவ சிகி’ைச,
ேநா0, சமேநா0, ெபா*
ம*வ, நிணநீ ெதாடபான ெசவி@யக< ம ஆேலாசகக< அட5கிய %;
நிணநீ இைழம அழசி!கான சிகி’ைசைய வழ5%கிற*. நிணநீ இைழம அழசி!%
பரவலாக ஏ! ெகா<ள ப(7!% சிகி’ைச 1;ைமயான அைட
நீ!க
சிகி’ைசயா%. இ* நிணநீ வ7க(த, அ;தி! க(த, தீவிர சம நக பா*கா

ம அைட
நீ!க பயிசிக< ஆகியவறி ஒ5கிைண.த சிகி’ைசயா%.
எ5கள* ேநாயாளிக< அைனவ!% இ.த சிகி’ைசைய வழ5%வத Aல அைவ
சிகி’ைச!% ஏறவகளா எப* தர மதி B ெச0ய ப.
நிணநீ இைழம அழசி!கான அைவ சிகி’ைச அதேகற ேநாயாளிக=!%
அளி!க ப ப(சதி எதிபா!% பலைன த. எனி8 இதகான
ெதாழி3(ப5க< அதி ந ன எபதா அைத வழ5% நி
ண*வ1, அ8பவ1
ெபறவக< %ைறC. நிணநீ அைம பி%, சிைர ஓ(டதி% இைடேய இைண ைப
ஏபத, அைட
க< அல* ேநா0வா0 ப(ட நிணநீ தி&!கைள தவி* மா
வழிைய உவா!க ேவ9. ேநாேடா ன> ஷ9( எப* ேநா0வா0 ப(ட நிணநீ
தி&!கைள தவி!க நிணநீ தி& திர(சி ம சிைர ஆகியவ இைடேயயான
அைவ சிகி’ைச , தட மாறைத ஏப* ஒ வைக ந ன சிகி’ைச 1ைற ஆ%.
க(7 அைவ சிகி’ைச!% 1பாக! Fத சிகி’ைசயாக இ* வழ5க ப. எனேவ
இGவைக பிர’சிைனக=!% இ*ேவ பரவலாக அளி!க ப சிகி’ைச 1ைற ஆ%.
நிணநீ நாள ெதாட5கி %தி நாள பிைண
வைரயிலான மெறா உயதர 39
அைவ சிகி’ைச!% இதி 1!கிய ப5%9.
39 %தி நாள தி& மாற மிக 3H!கமான ெதாழி3(பமா%. இத Aல
தி&!க< %தி நாள5க=ட ேச!க ப( உட@ பேவ ப%திக=!% மாற ப.
பின 39ேணா!கி ம உயதரமான ைதயக< Aல மீ9 இைண!க ப.
இ.த ந ன ெதாழி3(ப கைமயான காய அல* தீவிரமான ேகாளாக=!%
பிற% மசீரைம பி பயபத ப. சமீபதி சில பனா( ம*வமைனகளி
நிணநீ இைழம அழசி!கான சிகி’ைசயி ேபா* 39நாள ெதாழி3(ப Aல
நிணநீ இைழம அழசியா பாதி!க ப(ட உ
க=!% ஆேரா!கியமான நிணநீ தி&
திர(சி மாற ப(ட*. நிணநீ தி& திர(சி மாற (டCட, இரத ஓ(ட சீராக’
ெசயபட ெதாட5%. நிணநீ வ7க(ட பவ*ட, நிணநீ சா.தவைற
திதாக
உவா!கC, அத ஓ(டதி% உதC. இ*வைர அைவ சிகி’ைச ேமெகா<ள
இயலாத பவைக நிணநீ இைழம அழசி பிர’சிைனக=!% இெதாழி3(ப
ந னமான* எப* %றி பிடத!க*.
34 வய* Iடா நா(ைட’ ேச.த ெப9மணி 15 ஆ9க=!% ேமலாக இர9
காகளி !கதிகான சிகி’ைச!காக நம* ம*வமைன!% வ.தி.தா. இட*
கா !க அதிக இ.த*. இட* கா@ பி
ற அழசி
9Hட நிணநீ
ெதாட.* கசி.* ெகா97.த*. பேவ சிகி’ைசகைள எ* %ணமைடயவிைல.
இட* கா@ வி!க காரணமாக அவரா நட!க 17யவிைல. இ காக=!% ஒேர
அளவிலான காலணிைய பயபதC இயலவிைல. *நாற ம கா@
அசாதாரண அளC காரணமாக மறவக=ட இயபாக பழ%வ* 1றிமாக
தைட ப(ட*. ேதைவயான உய சிகி’ைச அவர* நா(7 கிைட!காததா இ5%
அ8 பி ைவ!க ப(டா.
1;ைமயாக பாிேசாதி!க ப(ட பிற% ெதாட5க ப(ட ம.* சிகி’ைசக< காரணமாக’
சம
9 அழசி ம நிணநீ! கசிC %ணமைட.தன. 11 மாத ம.*
சிகி’ைசக=!% பிற% அவ மப72 ம*வமைன!% வ.தா. மீ9
பாிேசாதி!க ப( ந ன ெதாழி3(பமான 39நாள நிணநீ தி& திர(சி மா
சிகி’ைச பாி.*ைர!க ப(ட*. தாைட ப%தியி உ<ள நிணநீ தி& திர(சி2ட 1க
தமனி ம 1க’ சிைர இைண!க ப( இட* கH!கா!% மாற ப(,
39ேணா!கி Aல நாள5க< இைண!க ப(டன. சிகி’ைச ெவறி ெபறைத
ெதாட.* !க %ைறயேவ ேநாயாளி ம*வமைனயி@.*  திபினா.
தேபா* இ காக=!% ஒேர அளவிலான காலணிைய பயப*கிறா. இGவைக
வியாசமான ம ந ன ெதாழி3(ப எ5க=!% ெதாி.தவைர ெத இ.தியாவி
ேவெற5% அளி!க படவிைல. 1த 1ைற எப* %றி பிடத!க*. நீ9ட கால!
க9காணி
ம ெதாட சிகி’ைச அவசிய எபதா உலக 1;வ* இ*
ெதாடபான ஆ0Cக< நைடெப வகிறன.
எ# ஆ எ% &ம%
கவி *ைறயி 1னணி வகி!% எ>ஆஎ %;ம தேபா* ெசைன வடபழநியி
சி> எற ெபயாி 345 ப!ைக வசதி ெகா9ட அதி ந ன ம*வமைனைய
ெதாட5கி உ<ள*. ஒGெவா ம*வ *ைறயி சம.த ப(ட *ைண பிாிCக<
இ ப* %றி பிடத!கதா%.Comments are Closed